Gotö-Barkarövägen

Erbjudande

Erbjudande om köp av en småhustomtomt på Gotö-Barkarövägen har skickats till anmälda i tomt- och Småhuskön den 19 april 2021.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Tomtinformation

Tomtkarta med mått

PM, dp 1867 

Detaljplan, dp 1867

Nybyggnadskartor

Prislista

Drönarbilder

Anpassning till gata

Fjärrvärme till småhus

Erbjudande om köp av tomt

Tomt Gotö 3:89 har erbjudits Tomt- och Småhuskön i september 2022 och är nu tilldelad. Vid eventuellt återbud går tomten vidare till nästa på tur av de som anmält sig till tomten.

Tomten har sålts tillbaka till Västerås Stad som nu är publicerad för anmälan på www.bostadvasteras.se.

Tidigare har erbjudande om köp av småhustomt på Gotö-Barkarövägen skickats till anmälda i tomt- och Småhuskön den 19 april 2021.

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse för den eller de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning av hur du gör finns via länken nedan. Notera att du först anmäler intresse på den eller de tomter du är intresserad av och sedan rangordnar dessa.

Anmäl intresse för en tomt
Mina sidor - LOGGA IN

Så här fungerar fördelningen av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer information finns via nedanstående länkar.

Fördelning av tomter
Regler för Tomt- och Småhuskön

Området

Gotö-Barkarövägen ligger ca. 8,5 kilometer väster om Västerås centrum.

Kommunikationer

VLs busslinje nr 22 har hållplats ca 700 m bort.
VLs busstrafik

Tomter

Gotö-Barkarövägen innehåller totalt 22 stycketomter (villatomter för egen byggnation). Storleken på tomterna är mellan 901 - 1 170 kvm och priset ligger mellan 1 385 000 - 1 470 000 kr. Anslutningsavgift för fjärrvärme och villavärmeväxlare ingår i priset. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset.

Nybyggnadskartan som upprättades 2021-02-19 ingår i priset och är giltig i två år från upprättandedatumet. Husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.

Teknisk försörjning

Vatten-och avloppsledningar, el och bredband har anlagts fram till respektive tomtgräns. För ytterligare information om den tekniska försörjningen kontakta Mälarenergi och Fibra, se nedan.

Fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärme ingår i tomtpriset inom kv. Gotö-Barkarövägen. Tomtköparen utför de markarbeten som behövs för fjärrvärme, VA, el och bredband. Tomtköparen måste även lämna utrymme för villavärmeväxlare i byggnaden. Kulvertmaterial och villavärmeväxlare tillhandahålls kostnadsfritt av Mälarenergi som även utför rörarbeten fram tom utrymmet för villavärmeväxlaren. Tomtköparen ansvarar för att ansluta växlaren mot inkommande fjärrvärme.

Mälarenergi svarar för alla framtida underhålls- och reinvesteringskostnader för sina anläggningar och fjärrvärmeledningarna.

Gemensamhetsanläggning

Varje tomt på Gotö-Barkarövägen kommer ha del i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator med brunnar, belysning, grönytor, lekplats, dikesslänter och en miljöbod för sophantering. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningen.

Innan samfällighetsföreningen bildas kommer Västerås Stad att ansvara för drift och underhåll fram till dess att samfällighetsföreningen tar över drift och underhåll. Övertagandet kommer att ske när hela gemensamhetsanläggningen är utbyggd.

Marken

Området utgörs  generellt av relativ plan och horisontell åkermark. Enligt jordartskartan (www.sgu.se) består jorden inom området av mycket varierande jordartsförhållanden. Det är både lerigt och blockrik. Leran har även bestäms som sättningskänslig, varvid relativt stora sättningar är att förvänta även vid mindre belastningar. För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning. Byggnader bör grundläggas på stödpålar och all bebyggelse bör i detta skede förutsättas utföras med fribärande lägsta golv. Normalradonmark förutsätts i detaljplanen och byggnader ska uppföras i radonskyddande utförande.

Köparens undersökningsplikt

Tomterna säljs med friskrivningsklausul vilket utökar köparens undersökningsplikt. Det är därför extra viktigt att köparen gör en grundlig undersökning innan köp. Västerås stad möjliggör detta genom att tillåta att geoteknisk undersökning görs under tiden som en tomköpare har tomten på hand eller tecknar tomten på option. Möjligheten till att ha tomten på hand och option är till för att reda ut alla förutsättningar för tomten innan köpet genomförs.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i högst 2 våningar. Högst 25 % av tomten får bebyggas exklusive carport och skärmtak. För mer information se länk till PM och till detaljplanen ovan.

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har färdigställts. Byggstart kan därför ske omgående efter att köparen fått tillträde till tomten och hela köpeskillingen är betald.

Tillträde/Bygnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett enbostadshus.

Startbesked krävs för villkorslöst köpebrev/tillträde. Köparen behöver söka bygglov efter köpeavtalets tecknande och därefter startbesked, som skickas in till mark och exploatering via myndighetsbrevlådan (fastighetsnamnd@vasteras.se) för tillträdet. Om startbesked inte erhållits inom 1 år från köpeavtalets undertecknande faller avtalet och handpenningen behålls av staden.

Efter tillträde har byggaktören max 2 år på sig att slutföra byggnation och fullfölja byggnadsskyldigheten genom att erhålla slutbesked från byggnadsnämnden. Om slutbesked inte erhållits inom 2 år efter tillträdesdatumet utgår ett vite på 1% av köpeskillingen/månad till dess att slutbesked beviljats alt. att marken kan köpas tillbaka av Staden i ursprungligt skick.

Om köpeobjektet överlåts genom försäljning eller fastighetsreglering innan slutbesked erhållits utgår ett vite på 300% av köpeskillingen.

Omkringliggande område

Norr om området kommer Aroseken att bygga bostäder enligt detaljplan Dp 1867. Dock finns ingen tidplan på när denna utbyggnad kommer att ske. Därför kan det i framtiden bli störningar i form av byggtrafik in till området i norr.

Kontaktuppgifter

Vatten/avlopp- och elanslutning
Mälarenergi

Bredbandsanslutning
Fibra

Bygglovsfrågor mm
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

 

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR