Hubbo-Kvistberga - 1:21

Tomterna har tidigare varit en del av Hubbo-Kvistberga Etapp I (2008) och är nu aktuella igen för försäljning.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Tomtinformation

Tomtkarta med mått - 1:21

Detaljplan, Hubbo-Kvistberga

PM, dp 1614

Tomtens planering mot gatan

Så här anmäler du intresse för en tomt

Tomt Hubbo-Kvistberga 1:21 har erbjudits Tomt- och Småhuskön i september 2022 och är nu tilldelad. Vid eventuellt återbud går tomten vidare till nästa på tur av de som anmält sig till tomten.

Området

Hubbo-Kvistberga är ett småhusområde söder om Tillberga. Området ligger ca 10 km nordöst om Västerås centrum.

Tomterna

Tomten har tidigare varit en del av Hubbo-Kvistberga Etapp I (2008) och är nu aktuell igen för försäljning. Tomten säljs inklusive anslutningsavgifter för vatten/avlopp och tillträde kan ske omgående.

Markförhållanden

Området utgörs i väster av flack och låglänt åkermark, större markskillnader iom tomterna förekommer. Enligt den markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utföras på så sätt att grunden säkras mot radon. Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. Någon grundundersökning är inte gjord. För att fastställa bästa grundläggningssätt bör detta göras av respektive tomtköpare.

Planbestämmelser

På tomten 1:21 tillåts endast enfamiljshus i 1 våning. Byggnadsarean får högst vara 20% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. Högst 25% av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer information se PM.

Uppvärmning

Tomterna i Hubbo-Kvistberga är inte anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet. Direktverkande el tillåts inte som uppvärmningskälla.

Teknisk försörjning

Vatten- och Avloppsledningar har anlagts av Mälarenergi fram till respektive fastighets tomtgräns. Anslutningsavgiften till vatten och avlopp ingår i tomtpriset. Vattenfall är elnätsleverantör i området. Till tomterna finns även bredband/fibernät framdraget av både Mälarenergi och Telia.

Köparens undersökningsplikt

Tomterna säljs med friskrivningsklausul vilket utökar köparens undersökningsplikt. Det är därför extra viktigt att köparen gör en grundlig undersökning innan köp. Västerås stad möjliggör detta genom att tillåta att geoteknisk undersökning görs under tiden som en tomköpare har tomten på hand eller tecknar tomten på option. Möjligheten till att ha tomten på hand och option är till för att reda ut alla förutsättningar för tomten innan köpet genomförs.

Tillträde/Bygnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett enbostadshus.

Startbesked krävs för villkorslöst köpebrev/tillträde. Köparen behöver söka bygglov efter köpeavtalets tecknande och därefter startbesked, som skickas in till mark och exploatering via myndighetsbrevlådan (fastighetsnamnd@vasteras.se) för tillträdet. Om startbesked inte erhållits inom 1 år från köpeavtalets undertecknande faller avtalet och handpenningen behålls av staden.

Efter tillträde har byggaktören max 2 år på sig att slutföra byggnation och fullfölja byggnadsskyldigheten genom att erhålla slutbesked från byggnadsnämnden. Om slutbesked inte erhållits inom 2 år efter tillträdesdatumet utgår ett vite på 1% av köpeskillingen/månad till dess att slutbesked beviljats alt. att marken kan köpas tillbaka av Staden i ursprungligt skick.

Om köpeobjektet överlåts genom försäljning eller fastighetsreglering innan slutbesked erhållits utgår ett vite på 300% av köpeskillingen.

Kontaktuppgifter

Vatten och avlopp
Mälarenergi

Elanslutning
Vattenfall

Bredbandsanslutning
Fibra

Bygglovsfrågor mm
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR