Bra tips

Kraftig isolering spar mycket energi

Självklart ska så stor del som möjligt av värmen i huset stanna kvar inne i huset. Det kräver extra mycket isolering i golv, väggar, tak, och dörrar.

Täta hus håller värmen bättre

Förutom att huset måste vara välisolerat, ska det också vara tätt, så att ingen värme läcker ut. Noggrann konstruktion, täta genomföringar, täta fönster- och dörrfoder är viktigt. Det kräver i sin tur effektiv ventilation med värmeåtervinning, för att få ett hälsosamt inomhusklimat, utan onödiga värmeförluster.

Energieffektiv planlösning

Även husets planlösning med effektiva ytor är viktig. Varje extra kvm är dyr att bygga och innebär att den extra volymen ska värmas hela husets livstid. Med en effektiv planlösning kan man hålla boytan nere och därmed minska uppvärmningskostnaderna. Det är också energieffektivt att hålla ner ytan mot omgivande luft (vägg- och takytor) i förhållande till golvytan. Därför är det en god ide att bygga i två plan istället för att breda ut sig i ett plan.

Husets placering på tomten

Lågenergihus har både en kortare uppvärmningssäsong och lägre värmebehov än äldre bebyggelse. När man skall bygga ett nytt lågenergihus är det viktigt att tänka på hur huset fungerar under sommaren.

Några viktiga aspekter; behövs stora fönster mot söder?
Hur kan solavskärmning ske? Långt takutsprång, naturlig skuggning från exempel lövträd. Lövträden ger skugga på sommaren och ger utrymme för solstrålning vintertid när löven ramlat ner.

Om man planerat att installera solfångare eller solceller så ska taket vara riktat mot syd.

Fjärrvärme

I Västerås har ett fjärrvärmesystem utvecklats som passar till lågenergihus (småhus). För närvarande kan det nya systemet erbjudas i följande områden:
Kv Kartbladet på V:a Skälby, Gotö Källa i Barkarö och på Lillhamra. Fler områden planeras.

 

Alternativa uppvärmningssystem

Till exempel med värmepump, pelletspanna, bergvärme, jordvärme och/eller braskamin. Energisystemet kan kompletteras med solfångare för varmvatten, och solceller eller vindkraft för egenproducerad el till huset, för att minska behovet av att köpa in el. En braskamin med fläkt kan kopplas till kanaler så att varmluften från kaminen kan värma upp alla rum i huset.

Energieffektiva fönster

Husets glasytor ska ha sådana egenskaper att de släpper in solinstrålningen i huset, men inte släpper ut den värme som finns i huset. På vintern tas solenergin tillvara extra effektivt eftersom solen står lågt och därför lättare hittar in i huset. Under sommaren står solen högt och skuggas av taköverhänget. Det ger mindre solinstrålning vilket gör att det inte blir för varmt inne.

FTX-ventilation

Ett tätt hus måste ha effektiv kontrollerad ventilation, så kallad FTX-ventilation, för att ge god värmeåtervinning, ren inomhusluft, och god komfort med jämn temperatur i hela huset. FTX-ventilation har fläktkontrollerad från- och tilluftstyrning i ett kanalsystem med värmeåtervinning ur frånluften för att värma upp tilluften. Upp till 85 % av värmen i frånluften kan återvinnas med modern FTX-ventilation. Sommartid kan värmeåtervinningen kopplas ur, så att systemet istället för in kall nattluft som håller huset svalt under varma sommardagar. Med finfilter i ventilationssystemet kan tilluften renas ända ner till pollennivå. På så sätt hålls inneluften ren.

Egen eldstad

En egen eldstad är trevlig. Men tänk på att eldstaden måste ha ett eget rör med spjäll för tillförsel av luft (syre) till brasan i ett lågenergihus med ett tätt klimatskal.

Bra länkar

Rekommendationer

Att bygga energieffektivt