Fördelning av tomter

Alla kommunala stycketomter och en stor andel gruppbyggda småhus fördelas via Tomt- och Småhuskön. Med stycketomt avses tomt där du själv väljer vilket hus du vill bygga under förutsättning att områdets aktuella detaljplan följs. Hur stor andel av de gruppbyggda småhusen som ska fördelas via Tomt- och Småhuskön bestäms i exploateringsavtal mellan Västerås stad och den aktuella byggherren.

Utskick till anmälda i Tomt- och Småhuskön

Du som är anmäld i kön får information via mail eller brev när vi har ett nytt aktuellt område att fördela. I regel har vi en anmälningstid på 2 veckor. I vissa fall kan anmälningstiden förlängas.

Fördelning/Tilldelning

Alla tomter och småhus som förmedlas via Tomt- och Småhuskön fördelas efter hur lång tid sökande varit registrerad i kön. Vid fördelning deltar du endast på de tomter/objekt som du anmält intresse för och rangordnat och kan endast bli erbjuden en tomt. Om du inte får en tomt vid första tilldelningen står du kvar som reserv till de tomter du anmält intresse på.

Om du anmäler intresse till ett gruppbyggt småhus gäller samma fördelningsregler, d.v.s. kötid. Däremot sker i regel fördelningen och försäljningen direkt via byggherren.

Erbjudande

När du blir erbjuden en tomt står du inte längre kvar som reserv på de andra tomter du intresseanmält. Därför är det viktigt att endast anmäla sig på de tomter du faktiskt vill ha. Om du tackar nej till en erbjuden står du alltså inte kvar som sökande till eventuella återbud.

 • Ja-tack
  Tackar du ja till din erbjudna tomt skickar vi över uppgifterna till Västerås Stad för kontraktskrivning.
 • Nej-tack
  Om vi får ett nej tack till en tomt går vi vidare bland de som anmält intresse vid den första fördelningen. Du som tackat nej återgår till din tidigare köplats.
 • Inget svar
  Om du inte ger oss ett svar innan sista svarsdatumet gått ut så räknar vi det som ett nej-tack.
Publicering av återlämnad tomt

Om vi inte har någon kö på tomten lägger vi ut den på vår hemsida. Det innebär att alla som står i Tomtkön kan anmäla sitt intresse för tomten. Vanligtvis ligger tomten ute för anmälan i 2 veckor. Efter det fördelas tomten efter kötid.

Reservationstid

Du som blir tilldelad en tomt får tomtreservationen via brev eller mail. Du har tomten reserverad under en månad. Under tiden tomten är reserverad ska du undersöka dina förutsättningar för att kunna bygga, t.ex. ta kontakt med bank, småhusfirmor m.m. Du bör också, via en grundundersökning av tomten, säkerställa bästa grundläggningssätt. Västerås stad möjliggör detta genom att tillåta att geoteknisk undersökning görs under tiden som en ev tomköpare har tomten reserverad.

Om reservationstiden på en månad inte räcker till finns möjligheten att begära förlängd reservation, i ytterligare maximalt tre månader, mot en avgift på:

 • 2 000 kr för förlängningsmånad ett
 • 4 000 kr för förlängningsmånad två
 • 6 000 kr för förlängningsmånad tre.

Avgiften gäller fr.o.m. påbörjad förlängningsmånad. Det innebär att du kan ha en tomt reserverad under maximalt 4 månader till en kostnad på 12 000 kr. Den förlängda reservationsavgiften faktureras i efterhand. Väljer du att köpa tomten utgår ingen förlängd reservationsavgift.

När du vill köpa tomten

När du bestämt dig för att köpa tomten ska du kontakta Bostad Västerås innan reservationstiden gått ut. Alternativt tacka ja till tomten via ”Mina Sidor”. Vid köp av tomt skall köpare vara den som fått tomten tilldelad (anmäld i Tomt- & Småhuskön) och, om så önskas, ev. make/maka/sambo.

Följande uppgifter måste du lämna till Bostad Västerås:

 • Namn och personnummer på de personer som ska stå på köpekontraktet.
 • Ägarfördelning (t.ex. 50/50 eller 100%)

10 % av köpeskillingen ska betalas i samband med undertecknandet av köpeavtalet. I vissa fall kan det sättas en fast summa. Resterande del av köpeskillingen skall betalas vid tillträdet.

Observera att inga markarbeten får påbörjas innan du tillträtt tomten.

När du köpt tomt eller ett småhus fördelat via Tomt- och Småhuskön makuleras din anmälan i kön.

Tillträde/Bygnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett enbostadshus.

Startbesked krävs för villkorslöst köpebrev/tillträde. Köparen behöver söka bygglov efter köpeavtalets tecknande och därefter startbesked, som skickas in till mark och exploatering via myndighetsbrevlådan (fastighetsnamnd@vasteras.se) för tillträdet. Om startbesked inte erhållits inom 1 år från köpeavtalets undertecknande faller avtalet och handpenningen behålls av staden.

Efter tillträde har byggaktören max 2 år på sig att slutföra byggnation och fullfölja byggnadsskyldigheten genom att erhålla slutbesked från byggnadsnämnden. Om slutbesked inte erhållits inom 2 år efter tillträdesdatumet utgår ett vite på 1% av köpeskillingen/månad till dess att slutbesked beviljats alt. att marken kan köpas tillbaka av Staden i ursprungligt skick.

Om köpeobjektet överlåts genom försäljning eller fastighetsreglering innan slutbesked erhållits utgår ett vite på 300% av köpeskillingen.