Regler för Tomt- och Småhuskön

Regler avseende Tomt- och Småhuskön är beslutande av Västerås stads fastighetsnämnd.

Avgift
 • Anmälningsavgiften är 400 kr. Därefter kostar det 300 kr årligen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
 • Inbetalningskort för den årliga avgiften mailas/skickas ut under februari månad varje år.
 • Om avgiften inte betalas innan sista betalningsdatum spärras sökande.
Registrering
 • Anmälan till Tomt- och Småhuskön görs via Bostad Västerås hemsida. Faktura på anmälningsavgiften mailas/skickas till den som anmält sig. Anmälan aktiveras först när anmälningsavgiften är betald.
 • Sökande måste vara fyllda 18 år.
 • Köplatsen i Tomt- och Småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Äkta makar och sammanboende anmäler sig som sökande och medsökande. Upphör samlevnaden kan platsen överlåtas till medsökande om parterna är överens om det.
Nya/förändrade uppgifter
 • Om någon uppgift i registreringen ändras, t.ex. adress, mail eller telefonnummer måste sökande själv meddela Bostad Västerås de nya uppgifterna eller uppdatera uppgifterna själv genom att logga in på "Mina sidor"
Avregistrering

Följande blir avregistrerade ut Tomt- och Småhuskön:

 • Anmäld som inte har uppdaterade uppgifter i sin registrering såsom adress, mail eller telefonnummer.
 • Anmäld som inte betalat den årliga avgiften.
 • Anmäld som tackat ja till erbjuden tomt eller småhus.
 • Anmäld som lämnat felaktiga uppgifter i sin registrering.
Fördelning
 • Fördelning av tomter och gruppbyggda småhus sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön.
 • Endast sökande som själv avser att bebo tomten eller småhuset kan få erbjudande om köp av tomt/småhus.
Köp av tomt
 • Sökande måste vara ena parten vid köp av tomt.
 • Make/maka eller sambo kan läggas till som köpare.
 • Ägandeprocent får fördelas valfritt mellan de två parterna.
Övrigt
 • Det är inte tillåtet att stå som köpare till fler än en tomt.
 • Den som erhållit/köpt en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus för permanent bruk. Köparen får inte utan stadens medgivande överlåta köpeobjektet innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts.