Bygg ditt drömhus

Ditt livs största affär - Se till att den blir bra

Antagligen är det din och familjens största affär. Då är det viktigt att allt blir rätt - tomtköp, hustyp, finansiering, tekniska lösningar. Vad kostar ett husbygge, och vad är det som kostar? Det gäller att ha koll på både detaljerna och helheten för att kunna göra en vettig kalkyl. Det är ju som sagt, antagligen ditt livs största affär. 

Kostnader


Att köpa tomt

Din villatomt är en bit land som du äger helt och hållet. Förutom själva tomtpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köpet. Därför är det viktigt att kontrollera vad som ingår och vad som inte ingår i själva tomtpriset. Ibland ingår till exempel vatten- och avloppsanslutning i priset, ibland inte. Nedan presenteras de vanligaste kostnaderna:

 • Lagfartskostnader
  Från och med den 1 juni 2008 har Lantmäteriet ansvaret för inskrivningsärenden. Har du frågor som gäller lagfarter eller fastighetsregistret ska du vända dig till Lantmäteriet.
 • Bygglov
  Bygglov är ett skriftligt tillstånd, utfärdat av byggnadsnämnden och/eller dess tjänstemän, vilket beviljar byggherren lov att få utföra vissa åtgärder inom en fastighet. För att få bygglov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls. se områdets detaljplan för mer info.
 • Vatten- o avloppsanslutning
  I många fall ingår anslutningsavgifterna för vatten- och avlopp i tomtpriset. Om inte, är det viktigt att ta reda på dessa kostnader.
 • Fjärrvärmeanslutning
  Ibland ingår fjärvärmeanslutning i tomtpriset. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller och vad det kostar att ansluta om det inte ingår i tomtpriset.
 • El-anslutning
  Information om el-anslutning framgår i regel i informationsmaterialet om tomterna.
 • Bredbandsanslutning
  Även här är det tomtens geografiska placering som avgör den tekniska lösningen.
 • Nybyggnadskarta
  Nybyggnadskartan är underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas och är bebyggd. För vissa områden ingår nybygnadskartan i tomtpriset. Annars måste du bekosta den själv. För ansökan av bygglov får inte NBK vara äldre än två år. Tänk på att beställa kartan i god tid eftersom det är en viss behandlingstid.
Finansiering

Ett husbygge finansieras vanligtvis med flera olika lån. Därför är det viktigt att du tar kontakt med en bank i tidigt skede så du vet att finansieringen finns för att bekosta bygget. Kostnader att tänka på:

 • Lånekostnader
 • Räntekostnader
 • Amortering
 • Pantbrev
Driftskostnader

Vad kommer huset att kosta förutom kontantinsats, räntor och amorteringar? Det är viktigt att göra en noggrann driftskalkyl för huset. Här är några av de löpande utgifter som du behöver ta med i kalkylen.

 • Uppvärmning
 • Avfallshantering
 • Försäkringar
 • Kostnader för gemensamhetsanläggningar(gator, gatubelysning, sophämtning m.m.)
 • El
 • Bredband
 • Fastighetsskatt

Tomtköp i två steg


Ett tomtköp sker ofta i två steg. I steg ett upprättas ett köpekontrakt med alla villkor för köpet.I steg två utfärdas ett köpebrev som slutbevis på köpet.

1. Köpekontrakt

Ett skriftligt köpekontrakt är ett lagkrav. Köpekontraktet ska innehålla vissa uppgifter, fastighetsbeteckning, köpeskilling, vad som ska betalas i handpenning, när betalning ska ske och när tillträdet till tomten sker. Utöver dessa uppgifter kan både köparen och säljaren komplettera med ytterligare villkor. När kontraktet tecknas betalas i regel en handpenning.

2. Köpebrev

Som slutbevis i ett tomtköp tecknas ett köpebrev. Det är kvittot på att tomten är slutbetald och att köparen har tillträde till tomten. Köpebrevet ska registreras hos inskrivningsmyndigheten för att kunna söka lagfart till tomten. Lagfarten är beviset på vem som är ägare till en fastighet.

Planera tomten


Skyldig att undersöka

Som tomtköpare är du skyldig att undersöka markförhållandena, och bör därför göra en markundersökning. Marken måste kanske planas ut eller fyllas upp. Det kan även vara nödvändigt att spränga eller påla för att kunna bygga på tomten. Markarbeten brukar vara dyra, så det gäller att undersöka, planera noggrant och ta in flera offerter.

Kanske både bergvärme, solpaneler och vindsnurra

Planera tidigt även för eventuella energilösningar i marken. Bergvärme kräver borrning, markvärme behöver speciella markarbeten och en eventuell vindsnurra för el behöver ett gjutet fundament eller annan förankring. Om sådana arbeten görs i samband med övriga markarbeten, kan man antagligen hålla kostnaderna nere.

Ny tomt

Bostad Västerås sköter hanteringen av Tomt och Småhuskön på uppdrag av Västerås stad. Det innebär att Bostad Västerås administrerar tomtkön och skickar ut information om nya tomt- och småhusområden.
Mer information om reglerna för Tomt- och Småhuskön, och hur man anmäler sig till kön finns på nedanstående länkar:

Regler för Tomt- och Småhuskön

Anmäl intresse för en tomt

Fördelning av tomter