Så planeras staden

Bostadsplanering

Västerås stads Teknik-och fastighetsförvaltning ansvarar för den övergripande bostadsplaneringen och det kommunala bostadsstrategiska programmet. Huvuduppgiften är att tillhandahålla mark för bostadsbebyggelse. Det innebär bl.a. att köpa och sälja mark samt att beställa de detaljplaner som krävs när bostäder skall byggas. 

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenandvändning och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande utan endast vägledande. Planen skall ses som ett underlag för fortsatt planering av staden. Det kan gälla detaljplaner, bygglov, skogavverkning m m.

Detaljplan

Detaljplanen anger ramarna för hur marken skall användas. I planen bestäms tex. gator, vägar, torg och parkers placering. Det framgår också vad markens skall användas till, exempelvis bostäder, skola, handel m m. Dessutom innehåller planen oftast regler för byggnadernas utformning. Detaljplanen är till skillnad från översiktsplanen bindande. Planen blir bindande när den antagits av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft.

Hur går det till?

Är du intresserad av hur själva bostadsbyggnadsprocesen fungerar kan du få mer information via nedanstående sida.

Bostadsbyggnadsprocessen