Sätra - Tomter

Tomtpriser

Priset på tomterna har beslutats av Västetrås Stad och landar på mellan 1 200 000 kr - 1 400 000 kr. Tomterna kommer skickas ut till Tomt- och Småhuskön under senvåren 2024.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Sätra

Västerås stad utvecklar Sätra – en ny stadsdel mellan Norra Erikslund och Brottberga. Visionen är ett bostadsområde där natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer möts – en hållbar stadsdel. I området blir det 28 småhustomter och två lekplatser, varav en mindre byggs i närheten av kvarteret Versen med start våren 2024. En privat förskola är markanvisad för Sätra och byggnation påbörjas 2025.

Erbjudande om köp av tomt

Tomterna i Sätra kommer släppas till Tomt- och Småhuskön under senvåren 2024.

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse för den eller de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning av hur du gör finns via länken nedan. Notera att du först anmäler intresse på den eller de tomter du är intresserad av och sedan rangordnar dessa.

Anmäl intresse för en tomt
Mina sidor - LOGGA IN

Så här fungerar fördelningen av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer information finns via nedanstående länkar.

Fördelning av tomter
Regler för Tomt- och Småhuskön

Området

Sätra ligger mellan Norra Erikslund och Brottberga. Med cykel tar du dig till centrala Västerås på ca 20 minuter.

Kommunikationer

Bussen är planerad att börja trafikera Sätra i december 2025.
VLs busstrafik

Tomter

Sätra detaljplan 1913 innehåller totalt 28 småhustomter (villatomter för egen byggnation). Vid köpet är tomterna avverkade och utjämnade. Storleken på tomterna är mellan 501-728 kvm och priset ligger mellan 1 200 000 - 1 400 000 kr. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Området är förberett för fjärrvärme och anslutningspunkt finns i tomtgräns. Önskas fjärrvärme tillkommer kostnad även för denna. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset och är giltig i två år från upprättandedatumet. Husen skall byggas så att de överensstämmer med Boverkets byggregler och detaljplanens bestämmelser.

Teknisk försörjning

Vatten-och avloppsledningar, fjärrvärme, el och bredband har anlagts fram till respektive tomtgräns. För ytterligare information om den tekniska försörjningen kontakta Mälarenergi och Fibra, se nedan.

Gemensamhetsanläggning

Varje tomt på i Sätra kommer ha del i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator med brunnar, belysning, grönytor, lekplats, dikesslänter och kärl för sophantering. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningen.

Innan samfällighetsföreningen bildas kommer Västerås Stad att ansvara för drift och underhåll fram till dess att samfällighetsföreningen tar över drift och underhåll. Övertagandet kommer att ske när hela gemensamhetsanläggningen är utbyggd.

Marken

Inom området Sätra består jorden av mycket varierande jordartsförhållanden. Behov av pålning kan inte uteslutas.  För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning (geoteknisk undersökning). Normalradonmark förutsätts i detaljplanen och byggnader ska uppföras i radonskyddande utförande.

Köparens undersökningsplikt

Tomterna säljs med friskrivningsklausul vilket utökar köparens undersökningsplikt. Det är därför extra viktigt att köparen gör en grundlig undersökning innan köp. Västerås stad möjliggör detta genom att tillåta att geoteknisk undersökning görs under tiden som en tomköpare har tomten på hand eller tecknar tomten på option. Möjligheten till att ha tomten på hand och option är till för att reda ut alla förutsättningar för tomten innan köpet genomförs.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i högst 8,5 meter i yttre nockhojd. Högst 35 % av tomten får bebyggas och i den ytan ska också bygglovspliktiga komplementbyggnader som t ex garage ingå. För mer information se länk till PM och till detaljplanen ovan.

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har färdigställts. Byggstart kan därför ske omgående efter att köparen fått tillträde till tomten och hela köpeskillingen är betald.

Tillträde/Bygnadsskyldighet

Köparen av en kommunal småhustomt är skyldig att uppföra ett enbostadshus.

Startbesked krävs för villkorslöst köpebrev/tillträde. Köparen behöver söka bygglov efter köpeavtalets tecknande och därefter startbesked, som skickas in till mark och exploatering via myndighetsbrevlådan (kommunstyrelsen@vasteras.se) för tillträdet. Om startbesked inte erhållits inom 1 år från köpeavtalets undertecknande faller avtalet och handpenningen behålls av staden.

Efter tillträde har byggaktören max 2 år på sig att slutföra byggnation och fullfölja byggnadsskyldigheten genom att erhålla slutbesked från byggnadsnämnden. Om slutbesked inte erhållits inom 2 år efter tillträdesdatumet utgår ett vite på 1% av köpeskillingen/månad till dess att slutbesked beviljats alt. att marken kan köpas tillbaka av Staden i ursprungligt skick.

Om köpeobjektet överlåts genom försäljning eller fastighetsreglering innan slutbesked erhållits utgår ett vite på 300% av köpeskillingen.

Omkringliggande område

Väster om området kommer Västerås stad att bygga bostäder enligt en kommande detaljplan dp2. Dock finns idag ingen tidplan på när denna utbyggnad kommer att ske.

Kontaktuppgifter

Vatten/avlopp- och elanslutning
Mälarenergi

Bredbandsanslutning
Fibra

Bygglovsfrågor mm
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

 

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR