Gäddeholm - Tomter

Aktuellt just nu!

Stycketomterna på Malmen är slutsålda, men det finns en hel del småhus kvar!

Nästa etapper blir etapp 3 och 4 som Västerås Stad håller på att planera.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Välkommen till Gäddeholm


Området

Bad, fiske, skogsbackar, spännande vildmarksliv, kor i hagarna, avkopplande promenader på naturstigar och i herrgårdsmiljö. stadsdelen Gäddeholm med sitt natursköna och Mälarnära läge bjuder på allt detta - och i och med den nya etappen Malmen blir det mer för fler!

Gäddeholm består idag av området Herrgårdsänegn, ett av de första småhusområdena i landet för lågenergihus - och det strörsta. Nu är det dags för etapp två, området Malmen. Här finns plats för ca 240 nya bostäder - både villor, radhus och lägenheter. Malmen är mer kuperat än Herrgårdsängen, vilket ger det nya området en annan karaktär med fler naturtomter.

Byggherrar

Fastighetsnämnden har beslutat att anvisa byggrätter i Malmen till följande byggherrar.

Kv Salamandern till TB Gruppen Bostad, ca 35 parhus- och kedjehus.
Kv. Sätervallen till Aroseken, 12 radhus.
Del av kv. Fäbovallen till Västanforshus, 22 radhus.
Del av kv. Fäbovallen till Carpenter, 6 parhus.
Kv. Skogsbetet till EA fastigheter, 16 parhus- och 4 flerbostadshus.

 
Nya bil- och cykelvägar

Gäddeholmsvägen, etapp 1. Den cirka tre kilometer långa vägen med cykelbana är färdigbyggd. Vägen ansluter till Gäddeholmsvägen med anslutning till Stockholmsvägen, väster om Irsta och är huvudgata i Gäddeholm.

Gäddeholmsvägen, etapp 2. Nu är även etapp 2 av Gäddeholmsvägen klar. Den nya etappen är två och en halv kilometer lång. Vägen knyter an där etapp ett slutade och går fram till den nya bostadsetappen, Malmen på Gäddeholm.

Väg från Gäddeholm mot Harkie-Kärrbo. Planarbetet har börjat för att i ett första skede utreda vägens lämpligaste sträckning. I arbetet kommer Västerås stad att ha ett nära samarbete med boende i området och kommer att kalla till ett möte för att diskutera samarbetsformer.

 
Gång- och cykelvägar. En tre kilometer lång gång- och cykelväg har byggts vid gamla Gäddeholmsvägen, väg 541. Den går mellan Sylta och vägkorset till Irsta. Gång- och cykelväg mellan Västerås och Gäddeholm som går fram till Gäddeholms Herrgård och caféet är också färdigbyggd.

Bredband och annan infrastruktur

Mälarenergi har dragit fram vatten- och avloppsledningar till Gäddeholm.

Vattenfall förser området med elkraft. Fibra har anlagt fibernät på området, som varje tomtägare själv avgör om man vill ansluta sig till.

De tomtägare som vill ha fast telefoni kan, om man vill, ansluta sig till Fibra.

Mer natur  och mindre energi

Västerås grönaste småhusområde växer - med gott om plats för dig som gillar mer natur och mindre energi. Närmare Mälaren och den unikt vackra och utsprungliga Mälarmiljön kommer vi inte. Ett naturnära boende nära vattnet - och samtidigt med närhet till Västerås, E 18 och Stockholm.

I Gäddeholm finns en småbåtshamn, ett populärt friluftsbad och en förskola. En skola F-3 är på gång och den nya Gäddeholmsvägen är klar hösten 2016. Att fler nu kan flytta hit ökar förutsättningarna för en utökad skola, smidigare kollektivtrafik och affärer i området.

Gäddeholm växer - Välkommen att var med!

Herrgårdsängen - Gäddeholms pionjärer

Herrgårdsängen var den första etappen vid utbyggandet av Gäddeholmsområdet. Här finns idag drygt 110 småhus och ett fåtal flerfamiljshus. Alla hus på Herrgårdsängen är lågenergihus, det vill säga att de är byggda med egen, energieffektiv, miljövänlig uppvärmning, extremt god isolering och effektiv ventilation. Herrgårdsängen har bebyggts mycket varsamt, husen har anpassats efter naturen och landskapets små skogsbackar.

Förskola finns

En förskola finns på Herrgårdsängen sedan sommaren 2015. Den kommer kompletteras med en lågstadieskola, årskurs 1-3 och 4 st förskolegrupper. Den nya skolan kommer att byggas i den området Malmen och ska vara i drift hösten 2019 . Idag finns grundskola upp till åk 9 i Irsta cirka 8 kilometer från Herrgårdsängen.

Småbåtshamn

Vid den gamla tegelladan och småbåtshamnen har strandkanterna rustas upp. En ny pir och båtbryggor har byggts. Planeringsarbetet får visa hur djupt det går att muddra och hur stora båtar kan angöra Gäddeholms småbåtshamn.

Tidplanen är beroende av hur snabbt ansökan om vattendom behandlas. Förhoppningen är att bygga ut dagens småbåtshamn inom 2-3 år så att antalet båtplatser ökar betydligt.
Är du intresserad av en båtplats i Gäddeholm ska du kontakta Västerås stad som hanterar uthyrningen av båtplatserna.

Service och kommunikation

I och med att Malmen bebyggs ökar underlaget för en utbyggnad av infrastrukturen t ex; kommunikation, skolor, butiker, bussar och skolskjutsar. Information om skolor, kommunikation m.m. finner under följande länk.

Omfattande kommersiell service finns på Hälla cirka 10 kilometer från Herrgårdsängen.

Avståndet till Västerås centrum är cirka 15 kilometer med bil. Tar du cykeln är avståndet bara 10 kilomter, om du tar cykelvägen mellan Gäddeholm och Björnövägen, söder om Västerås flygplats. 

 

Herrgårdsängen


Status

Tomterna och Småhusen på Herrgårdsängen är sålda.

Området

Ett av de första småhusområdena i landet för lågenergihus och det strörsta. Området består av Småhus och Parhus.

En pärla i underbar natur

Nu är stycketomterna på Herrgårdsängen slutsålda. Herrgårdsängen har bebyggts mycket varsamt, husen har anpassats efter landskapets små skogsbackar. På Herrgårdsängen har det byggts friliggande villor, gruppbyggda småhus och även bostäder i mindre flerfamiljshus. Aroseken, Västanforshus och Mälarvillan har och kommer att bygga gruppbyggda småhus. Mälarvillan kommer även att uppföra hus i kv.Röset.

 

Malmen


Status

Alla tomter är sålda. Småhus finns kvar att köpa/hyra genom respektive byggherre/fastighetsägare.

Området

Gäddeholm fortsätter på inslagen grön väg med Malmen. Malmen består av fem olika kvarter med skiftande karaktär. Här byggs nu ca 240 bostäder och Västerås grönaste småhusområde växer. Malmen bygger som hela Gäddeholm på mer natur och mindre energi. Mer för fler med generösa tomter, olika bostadstyper, fler upplåtelseformer och fantastiska möjligheter till bad- och båtliv med utökade grönområden och fler naturreservat. Allt blir mer tillgängligt i takt med att Gäddeholm växer.

Med plats för ca 240 nya bostäder - Villor, radhus och lägenheter. Malmen är mer kuperat än Herrgårdsängen, vilket ger det en annan karaktär med fler naturtomter.

Läge

Malmen ligger öster om etapp I, Herrgårdsängen och angränsar i nordväst till kulturreservatet Gäddeholm. Avståndet till Irsta är 6 km och till Västerås centrum ca 14 km.

Kvarter

Malmen består av 5 olika kvarter: Kv. Salamandern, Kv. Sätervallen, Kv. Fäbodvallen, Kv. Skogsbetet och Kv. Betesmarken.

Gemensamhetsanläggning

Varje tomt i kvarteren inom Malmen har en del i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator med tillhörande belysning, grönytor, lekplatser m.m. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningen.

Teknisk försörjning

Mälarenergi AB anlägger vatten- och avloppsledningar fram till respektive fastighets tomtgräns inom Malmen. Fibra anlägger fibernät i området vilket kommer att utgöra den samlade kommunikationslösningen för TV, telefoni, internet och övriga bredbandstjänster. Vattenfall kommer att förse Malmen med elkraft. Det kommer inte finnas någon möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme. För ytterligare information om den tekniska försörjningen och prisuppgifter kontakta respektive leverantör, se kontaktinformationsrutan.