Hubbo - Kvistberga

Området

Området är indelat i tre etapper. Tomterna i etapp I och II är sålda. Fördelning av tomterna i etapp III är planerad till början av 2019. Tomterna är avsedda för styckebyggen.

 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Karta över tomterna i Hubo-Kvistberga etapp III

Markförhållanden

Området utgörs i väster av åkermark och i övriga delar av skog. Åkermarken är flack och låglänt medan skogspartierna ligger på en höjdrygg som går i nord-sydlig riktning. Enligt den markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utföras på så sätt att grunden säkras mot radon. Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. Någon grundundersökning är inte gjord. För att fastställa bästa grundläggningssätt bör detta göras av respektive tomtköpare.

Planbestämmelser

På alla tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 20% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. För mer information se PM och detaljplan under "tomtinformation".

Kommunikationer

Tillberga betjänas av VLs busslinje nr 21 som även går förbi Mälardalens högskola och Rocklundaområdet.
Läs mer om busstrafiken här:     VL busstrafik

Service

Tillberga är ett mindre samhälle beläget ca 10 km norr om Västerås. Offentlig och kommersiell service finns i Tillberga samhälle. Tillberga har även ett eget badhus samt en stor idrottsanläggning. Skolan i Tillberga har låg, mellan och högstadie. I skolan finns även förskola och fritidshem/club. I Tillberga finns även en fritidsgård. 

Uppvärmning

Tomterna i Hubbo-Kvistberga är inte anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet. Direktverkande el tillåts inte som uppvärmningskälla. (Tänk på att tillstånd måste sökas för ev bergvärmepump. Kontakta Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen tfn 021-390000.)

Teknisk försörjning

Vatten-och Avloppsledningar har anlagts av Mälarenergi fram till respektive fastighets tomtgräns. Vattenfall är elnätsleverantör i området. Till tomterna finns även bredband/fibernät framdraget av både Mälarenergi och Telia genom vilket även telefonitjänster erbjuds.

Gemensamhetsanläggning

Inom etapp III finns en yta där det finns möjlighet att anlägga en närlekplats/lekyta. Alla tomter i etapp I, II och III kommer att ingå i den framtida gemensamhetsanläggningen för skötsel och drift av denna yta.

Kontaktuppgifter

Vatten och avlopp
Mälarenergi

Elanslutning
Vattenfall

Bredbandsanslutning
Telia

Byglovsfrågor
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR