Hubbo - Kvistberga

Fördelning

För att anmäla intresse för en tomt måste du vara anmäld i Tomt- och Småhuskön. Anmälan till Tomt- och Småhuskön gör du via länken "Registrera dig" högst upp på sidan. 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Tomtinformation

Tomtkarta med mått

PM (förenklad beskrivning av detaljplan)

Detaljplan, dep 1614

Nybyggnadskarta

Prislista

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse för en tomt måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning hur du gör finns via länken nedan. 

Erbjudande om 25 stycketomter i Hubbo-Kvistbergas sista etapp har under våren 2019 skickats till anmälda i Tomt- och Småhuskön. Tomterna är fördelade och erbjudande om köp har skickats till dem som fått tomt tilldelad. Den som anmält intresse för köp men inte fått tomt tilldelad är reserv till de tomter som rangordnats. Finns ingen reserv till en tomt som lämnas tillbaka publiceras den här på sidan och principen först till kvarn gäller för att reservera tomten.

Mina sidor - LOGGA IN

Så här anmäler du intresse, PDF

Så här fungerar fördelningen, PDF

Området

Hubbo-Kvistberga är ett småhusområde söder om befintlig bebyggelse i Tillberga. Området ligger ca 10 km nordöst om Västerås centrum. De första husen i området byggdes 2008. 

Området har egen infart från Kvistbergavägen och är indelat i tre etapper. Tomterna i etapp I och II är sålda.

Service

Tillberga är ett mindre samhälle beläget ca 10 km norr om Västerås. Offentlig och kommersiell service finns i Tillberga samhälle. Tillberga har även ett eget badhus samt en stor idrottsanläggning. Skolan i Tillberga har låg, mellan och högstadie. I skolan finns även förskola och fritidshem/club. I Tillberga finns även en fritidsgård.

Kommunikationer

Tillberga betjänas av VLs busslinje nr 21 som även går förbi Mälardalens högskola och Rocklundaområdet.
Läs mer om busstrafiken här:     VL busstrafik

Tomterna

Etapp III i Hubbo-Kvistberga innehåller 25 stycketomter (villatomter för egen produktion). Storleken varierar mellan 1 254-1 407 kvm. En tomt kostar 700 000 kr exklusive anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband. Priset inkluderar en nybyggnadskarta, se ovan. Observera att kartan är giltig i två år från upprättandedatumet. Tomterna kommer inte att anslutas till fjärrvärmenätet och husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.  

Teknisk försörjning

Vatten-och Avloppsledningar har anlagts av Mälarenergi fram till respektive fastighets tomtgräns. Vattenfall är elnätsleverantör i området. Till tomterna finns även bredband/fibernät framdraget av både Fibra och Telia genom vilket även telefonitjänster erbjuds.

Gemensamhetsanläggning

Inom etapp III finns en yta där det kommer att anläggas en närlekplats/lekyta under hösten 2019. Alla tomter i etapp I, II och III kommer att ingå i en gemensamhetsanläggningen för skötsel och drift av denna yta.

Det kommer även bildas en gemensamhetsanläggning för de två dagvattenledningarna och brunnarna som avvattnar tomterna mot skogen. Det är fastigheterna 1:49-1:59 som kommer delta i den gemensamhetsanläggningen och ansvara för driften av ledningarna och speciellt brunnarna, som kanske ibland behöver rensas. Denna gemensamhetsanläggning kommer att förvaltas med delägarförvaltning och inte ingå i lekplatsens samfällighetsförening. Fastigheterna 1:49-1:59 kommer alltså delta i två gemensamhetsanläggningar, den för lekplatsen och grönområdet som hör till samt den för de två dagvattenledningarna med tillhörande brunnar. 

Markförhållanden

Området utgörs i väster av åkermark och i övriga delar av skog. Åkermarken är flack och låglänt medan skogspartierna ligger på en höjdrygg som går i nord-sydlig riktning. Enligt den markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utföras på så sätt att grunden säkras mot radon. Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. Någon grundundersökning är inte gjord. För att fastställa bästa grundläggningssätt bör detta göras av respektive tomtköpare.

Planbestämmelser

På alla tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 20% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. För mer information se PM och detaljplan under "tomtinformation".

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har färdigställs. Byggstart kan därför ske omgående efter köparen fått tillträde till tomten och hela köpeskillingen är betald. Normalt skall tomten tillträdas inom 7 månader från tilldelningsdatum.

Byggnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus. Västerås stad medger inte att tomten överlåts innan byggandsskyldigheten fullgjorts. Har inte byggnadsskyldigheten fullgjorts inom två år från tillträdesdagen eller om tomten överlåts innan byggnadsskyldigheten fullgjorts utgår vite om 50% av köpeskillingen.

Kontaktuppgifter

Vatten och avlopp
Mälarenergi

Elanslutning
Vattenfall

Bredbandsanslutning
Telia
Fibra

Bygglovsfrågor mm
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR