Kv. Betesmarken Etapp 2

Nya tomter på Gäddeholm

Anmälda i Tomt-och Småhuskön har erbjudits 14 småhustomter i Kv Betesmarken på Malmen. Fördelningen är gjord och de som inte fått tomt reserverad är automatiskt reserver på sina rangordnade tomter.
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Tomtinformation

De nya tomterna på Betesmarken är väldigt kuperade. I detaljplanen för Malmen är det fastställt att byggnationen på dessa tomter ska anpassas efter den befintliga terrängen. Det är därför viktigt att du stämmer av planerad byggnation med bygglovsenheten så att det blir rätt anpassning från början.

Tomtkarta med mått

PM

Detaljplan, dp 1747

Prislista

Nybyggnadskarta

Anpassning av byggnader i kuperad terräng

Geotekniska råd

Anpassning till gata

 

Erbjudande om köp av tomt i Kv. Betesmarken

Erbjudande om köp av småhustomtomt har skickats till anmälda i Tomt-och Småhuskön under december 2020. Fördelningen är gjord och de som inte fått tomt reserverad är automatiskt reserver till sina rangordnade tomter.
I Kv Betesmarken etapp 2 erbjöds anmälda i Tomt-och Småhuskön 14 småhustomter.

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse för den eller de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning av hur du gör finns via länken nedan. Notera att du först anmäler intresse på den eller de tomter du är intresserad av och sedan rangordnar dessa.

Anmäl intresse för en tomt
Mina sidor - LOGGA IN

Så här fungerar fördelningen av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer information finns via nedanstående länkar.

Fördelning av tomter
Regler för Tomt- och Småhuskön

Området

Gäddeholm är en växande stadsdel belägen ca 15 km sydöst om Västerås. De nu aktuella tomterna finns i området Malmen som är ett relativt kuperat område med en annan karaktär och fler naturtomter än tidigare område. 
Fram tills i dag har 88 stycketomter samt flera småhus sålts och byggts på Malmen i de olika kvarteren Salamandern Sätervallen Skogsbetet och Betesmarken. Nu säljs ytterligare 14 tomter intill skolan i Kv. Betesmarken.

Mer information om stadsdelen Gäddeholm:
Västerås Stad - Gäddeholm
3D-Karta över Malmen/Gäddeholm

Kommunikationer

VLs busslinje 33 trafikerar Gäddeholm via anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik innebär att det finns en busslinje och en tidtabell, men bussen måste beställas i förväg. Mer information om VLs busstrafik här.  
Reguljär busstrafik till Gäddeholm är med i budgetförslaget för 2021 som ska beslutas av kommunstyrelsen.

Tomter

Den sista etappen av kv Betesmarken, som nu är aktuell, innehåller 14 stycketomter (villatomter för egen byggnation). Storleken på tomterna varierar mellan 1201-2623 kvm och priset mellan 700 000 - 850 000 kr.

Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset. Observera att kartan är giltig i två år från upprättandedatumet. Husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.

Teknisk försörjning

Vatten och avloppsledningar har anlagts av Mälarenergi fram till respektive tomtgräns. Fibra har anlagt fibernät i området som varje fastighetsägare avgör om man vill ansluta sig till. Vattenfall försörjer området med elkraft.

Uppvärmning

Malmen har inte anslutits till Mälarenergis fjärrvärmenät. Fastighetsägarna hänvisas till andra, enskilda lösningar som exempel bergvärmepumpar.

Gemensamhetsanläggningar

Varje tomt i kvarteret Betesmarken har en del i två gemensamhetsanläggningar, Betesmarken GA:1 och GA:2 som i huvudsak omfattar gator med brunnar, dränering, dagvattenledningar, belysning, grönytor, gångvägar och miljöbod för sophantering. En samfällighetsförening har bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningarna.

Västerås stad har svarat för utförandet av anläggningarna och ansvarar för förvaltningen av anläggningarna fram till det datum då de överlämnas till den samfällighetsförening som bildats för att förvalta anläggningarna. Västerås Stad debiterar fastighetsägarna i området en årlig avgift för att täcka underhållskostnaderna.

Marken

Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning i samband med vägbyggnationen. Ett PM med geotekniska råd har också tagits fram vid planeringen av de nya bostadskvarteren inom Kv Malmen. För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning. Inga kända övergripande radonmätningar har genomförts inom Kv Malmen.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus där högsta nockhöjd för huvudbyggnad får vara 8,5 m och för komplementbyggnader högst 5 m. Byggnadsarean får högst vara 25% av tomtstorleken inklusive carport och skärmtak. Högst 25 % av byggnadens bruttoarea får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. Läs mer i PM eller i dp 1747.

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har färdigställts. Byggstart kan därför ske så snart köparen fått tillträde till tomten, tidigast from 2021-02-01, och hela köpeskillingen är betald. Normalt skall tomten tillträdas inom 7 månader från tilldelningsdatum.

Byggnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus. Västerås stad medger inte att tomten överlåts innan byggandsskyldigheten fullgjorts. Har inte byggnadsskyldigheten fullgjorts inom två år från tillträdesdagen eller om tomten överlåts innan byggnadsskyldigheten fullgjorts utgår vite om 50% av köpeskillingen.

OBS!
Bebyggelsen ska anpassas efter befintlig terräng enligt gällande detaljplan dp 1747. Se även broschyren Goda råd för Anpassning av byggnader i kuperad terräng

Kontaktuppgifter

Bygg- och marklov
Västerås stad, Nytt hus - villa eller fritidshus
021-39 00 00, knappval 3

Bredbandsanslutning
Fibra
0771-374 374

Vatten-& avloppsanslutning
Mälarenergi
021-39 50 50

Elanslutning
Vattenfall
020-82 00 00

Fördelning av tomter
Bostad Västerås
021-17 19 50
info@bostadvasteras.se

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR