Hubbo-Kvistberga - etapp II

Nya tomter

Tomterna fördelas via Tomt- och Småhuskön.
Du som är registrerad i kön kan boka en tomt direkt genom att logga in på "Mina sidor".
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Intresserad?

Ytterligare 10 småhustomter för egen byggnation sk stycketomter släpps nu i Hubbo-Kvistberga, Tillberga. Tomterna var från början avsedda för gruppbyggda småhus och en förskola men har nu styckats om till småhustomter.

Markförhållanden

Området utgörs i väster av åkermark och i övriga delar av skog. Åkermarken är flack och låglänt medan skogspartierna ligger på en höjdrygg som går i nord-sydlig riktning.
Enligt den markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utföras på så sätt att grunden säkras mot radon.
Marken bedöms inte innehålla några föroreningar.
Någon grundundersökning är inte gjord. För att fastställa bästa grundläggningssätt bör detta göras av respektive tomtköpare.
 

Planbestämmelser

På alla tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 20% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats.
För mer information se PM och detaljplan under "tomtinformation".
 

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år. Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information om Boverkets byggregler, se länk längst ner på sidan.

Uppvärmning

Tomterna i Hubbo-Kvistberga är inte anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet. Direktverkande el tillåts inte som uppvärmningskälla. (Tänk på att tillstånd måste sökas för ev bergvärmepump. Kontakta Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen tfn 021-390000.)
 

Teknisk försörjning

Vatten-och Avloppsledningar har anlagts av Mälarenergi fram till respektive fastighets tomtgräns. Vattenfall är elnätsleverantör i området. Till tomterna finns även bredband/fibernät framdraget av både Mälarenergi och Telia genom vilket även telefonitjänster erbjuds.
 

Gemensamhetsanläggning

Inom etapp III finns en yta där det finns möjlighet att anlägga en närlekplats/lekyta. Alla tomter i etapp I, II och III kommer att ingå i den framtida gemensamhetsanläggningen för skötsel och drift av denna yta.

 

Tomtinformation

 
Sålda/reserverade tomter
Tomtkarta med mått
Tomtpriser
Tomtens planering mot gatan
Detaljplan, Hubbo-Kvistberga
PM - planbestämmelser
Etappindelning
 

Kontaktuppgifter

 
Kundcenter Mälarenergi
Tfn 021-39 50 50
 
Telia, Kundtjänst fibernät
Tfn 020-75 57 66
 
Kundservice Vattenfall
Tfn 020-82 00 00
 
Bygglovsfrågor
       Västerås stads kontaktcenter
       Tfn 021-39 00 00
 

Försäljning och tomtfördelning

Bostad Västerås
Tfn 021-17 19 50