Kv Stomnätet

Fördelning

För att få erbjudande om tomterna måste du vara anmäld i Tomt- och Småhuskön. Anmälan till Tomt- och Småhuskön gör du via länken "Registrera dig" högst upp på sidan. 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Karta över tomterna i etapp II av kv. Stomnätet 

Området

Kv. Stomnätet ligger på V:a Skälby ca. 6 kilometer väster om Västerås city. Någon kilometer norrut finns Erikslunds handelsområde. Området nås lätt via buss, cykel eller bil. En förskola kommer att byggas i kv. Stomnätet.

Tomter

Kv Stomnätet, etapp II, innehåller 15 stycketomter (villatomter för egen produktion). Tomterna kommer anslutas till fjärrvärmenätet och husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.  

Marken

Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning i samband med vägbyggnationen. Undersökningen berörde vägen men några prover togs även på tomtmark. För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning. Generellt ska grundläggning förutsättas ske på pålar. Enligt en markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utformas på så sätt att grunden säkras mot radon. Tomterna, främst i nordvästra hörnet, har fyllts upp något med lerjord från från gatans ledningsschakt.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 25% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. Högst 25 % av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer informaton se länk till planen här bredvid. 

Priser

Priserna för tomterna i etapp II är inte klara ännu. Anslutningsavgift för fjärrvärme och villavärmeväxlare ingår i priset. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset. 

Gemensamhetsanläggningar

Varje tomt i kvarteret Stomnätet har en del i två gemensamhetsanläggningar som omfattar gator med brunnar, belysning, grönytor, miljöbod för sophantering och i framtiden en lekplats. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning av gemensamhets- anläggningarna. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningarna.

Innan samfällighetsföreningen bildas kommer Västerås Stad att ansvara för drift och underhåll. Västerås Stad kommer debitera fastighetsägarna i området en årlig avgift för att täcka underhållskostnaderna.

Fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärme ingår i tomtpriset inom kv. Stomnätet. Tomtköparen utför de markarbeten som behövs för fjärrvärme, VA, el och bredband. Tomtköparen måste även lämna utrymme för villavärmeväxlare i byggnaden. Kulvertmaterial och villavärmeväxlare tillhandahålls kostnadsfritt av Mälarenergi som även utför rörarbeten fram tom utrymmet för villavärmeväxlaren. Tomtköparen ansvarar för att ansluta växlaren mot inkommande fjärrvärme.

Mälarenergi svarar för alla framtida underhålls- och reinvesteringskostnader för sina anläggningar och fjärrvärmeledningarna.

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis nya Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18. VL busstrafik
 

Teknisk försörjning

Vatten-och avloppsledningar, el och bredband har anlagts fram till respektive tomtgräns. För ytterligare information om den tekniska försörjningen kontakta Mälarenergi.

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området färdigställs under hösten 2018. Tomterna kommer preliminärt släppas under våren 2019.

Kontaktuppgifter

Vatten/avlopp- och elanslutning
Mälarenergi

Bredbandsanslutning
Fibra

Byglovsfrågor
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Planinformation

PM Planbestämmelser

Detaljplan, dp 1635

 

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR