Kv. Stomnätet

Fördelning

För att anmäla intresse för en tomt måste du vara anmäld i Tomt- och Småhuskön. Anmälan till Tomt- och Småhuskön gör du via länken "Registrera dig" högst upp på sidan. 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Tomtinformation

Tomtkarta med mått

PM (förenklad beskrivning av detaljplan)

Detaljplan, dp 1635

Nybyggnadskarta

Prislista

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse för en tomt måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning hur du gör finns via länken nedan. 

Erbjudande om 15 stycketomter i kv Stomnätets sista etapp har under våren 2019 skickats till anmälda i Tomt- och Småhuskön. Tomterna är fördelade och erbjudande om köp har skickats till dem som fått tomt tilldelad. Den som anmält intresse för köp men inte fått tomt tilldelad är reserv till de tomter som rangordnats. Finns ingen reserv till en tomt som lämnas tillbaka publiceras den här på sidan och principen först till kvarn gäller för att reservera tomten.

Mina sidor - LOGGA IN

Så här anmäler du intresse, PDF

Så här fungerar fördelningen, PDF

Området

Kv. Stomnätet ligger på V:a Skälby ca. 6 kilometer väster om Västerås centrum. Någon kilometer norrut finns Erikslunds handelsområde. Området nås lätt via buss, cykel eller bil. I tidigare etapper av kv Stomnätet har både småhustomter och radhus byggts. Även en förskola har byggts i kvarteret.

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 400 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18.   VLs busstrafik
 

Tomter

Den sista etappen av kv Stomnätet, som nu är aktuell, innehåller 15 stycketomter (villatomter för egen produktion). Storleken på tomterna varierar mellan 801-1 190 kvm och priset mellan 700 000 - 850 000 kr. Anslutningsavgift för fjärrvärme och villavärmeväxlare ingår i priset. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset. Observera att kartan är giltig i två år från upprättandedatumet. Husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.

Teknisk försörjning

 

Vatten-och avloppsledningar, el och bredband har anlagts fram till respektive tomtgräns. För ytterligare information om den tekniska försörjningen kontakta Mälarenergi och Fibra, se nedan.

Fjärrvärme

 

Anslutning till fjärrvärme ingår i tomtpriset inom kv. Stomnätet. Tomtköparen utför de markarbeten som behövs för fjärrvärme, VA, el och bredband. Tomtköparen måste även lämna utrymme för villavärmeväxlare i byggnaden. Kulvertmaterial och villavärmeväxlare tillhandahålls kostnadsfritt av Mälarenergi som även utför rörarbeten fram tom utrymmet för villavärmeväxlaren. Tomtköparen ansvarar för att ansluta växlaren mot inkommande fjärrvärme.

Mälarenergi svarar för alla framtida underhålls- och reinvesteringskostnader för sina anläggningar och fjärrvärmeledningarna.

Gemensamhetsanläggningar

Varje tomt i kvarteret Stomnätet har en del i två gemensamhetsanläggningar som omfattar gator med brunnar, belysning, grönytor, miljöbod för sophantering och i framtiden en lekplats. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningarna.

Innan samfällighetsföreningen bildas kommer Västerås Stad att ansvara för drift och underhåll. Västerås Stad kommer debitera fastighetsägarna i området en årlig avgift för att täcka underhållskostnaderna.

Marken

Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning i samband med vägbyggnationen. Undersökningen berörde vägen men några prover togs även på tomtmark. För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning. Generellt ska grundläggning förutsättas ske på pålar. Enligt en markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utformas på så sätt att grunden säkras mot radon. Tomterna, främst i nordvästra hörnet, har fyllts upp något med lerjord från från gatans ledningsschakt.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 25% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. Högst 25 % av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer informaton se länk till planen här nedan. 

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har färdigställs. Byggstart kan därför ske omgående efter köparen fått tillträde till tomten och hela köpeskillingen är betald. Normalt skall tomten tillträdas inom 7 månader från tilldelningsdatum.

Byggnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus. Västerås stad medger inte att tomten överlåts innan byggandsskyldigheten fullgjorts. Har inte byggnadsskyldigheten fullgjorts inom två år från tillträdesdagen eller om tomten överlåts innan byggnadsskyldigheten fullgjorts utgår vite om 50% av köpeskillingen.

Kontaktuppgifter

Vatten/avlopp- och elanslutning
Mälarenergi

Bredbandsanslutning
Fibra

Bygglovsfrågor mm
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR