Kv Stomnätet

Försäljning

Tomterna kommer att fördelas via Tomt- och Småhuskön. För att få erbjudande om tomterna måste du vara anmäld i Tomt- och Småhuskön.
Anmälan till Tomt- och Småhuskön gör du via länken "Registrera dig" högst upp på sidan. 
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 
Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse på de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning hur du gör finner du på nedanstående länk. Läs detta först och gå sedan in under lediga tomter.

Så här anmäler du intresse, PDF

 
Så här fungerar fördelningen av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer detaljerad information finner du på nedanstående länk.

Så här fungerar fördelningen, PDF

Mina sidor - LOGGA IN

Området

Kv. Stomnätet ligger på V:a Skälby ca. 6 kilometer väster om Västerås city. Någon kilometer norrut finns Erikslunds handelsområde. Området nås lätt via buss, cykel eller bil. En förskola kommer att byggas i kv. Stomnätet.

Tomter

Kv Stomnätet, etapp I, innehåller 17 stycketomter (villatomter för egen produktion) En tomt är reserverad för en förskola. Tomterna kommer anslutas till fjärrvärmenätet och husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.  

Marken

Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning i samband med vägbyggnationen. Undersökningen berörde vägen men några prover togs även på tomtmark. För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning. Generellt ska grundläggning förutsättas ske på pålar. Enligt en markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utformas på så sätt att grunden säkras mot radon. Tomterna, främst i nordvästra hörnet, har fyllts upp något med lerjord från från gatans ledningsschakt.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i 1-2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 25% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. Högst 25 % av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer informaton se länk till planen här bredvid. 

Priser

Priserna för tomterna ligger mellan 640 000 och 700 000 kr. Anslutningsavgift för fjärrvärme och villavärmeväxlare ingår i priset. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset. Nybyggnadskartorna kommer publiceras under "Tomtinformation" så fort de är klara. 

Gemensamhetsanläggningar

Varje tomt i kvarteret Stomnätet har en del i två gemensamhetsanläggningar som omfattar gator med brunnar, belysning, grönytor, miljöbod för sophantering och i framtiden en lekplats. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning av gemensamhets- anläggningarna. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningarna.

Innan samfällighetsföreningen bildas kommer Västerås Stad att ansvara för drift och underhåll. Västerås Stad kommer debitera fastighetsägarna i området en årlig avgift för att täcka underhållskostnaderna.

Fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärme ingår i tomtpriset inom kv. Stomnätet. Tomtköparen utför de markarbeten som behövs för fjärrvärme, VA, el och bredband. Tomtköparen måste även lämna utrymme för villavärmeväxlare i byggnaden. Kulvertmaterial och villavärmeväxlare tillhandahålls kostnadsfritt av Mälarenergi som även utför rörarbeten fram tom utrymmet för villavärmeväxlaren. Tomtköparen ansvarar för att ansluta växlaren mot inkommande fjärrvärme.
Mälarenergi svarar för alla framtida underhålls- och reinvesteringskostnader för sina anläggningar och fjärrvärmeledningarna.

Teknisk försörjning

Vatten-och avloppsledningar, el och bredband har anlagts fram till respektive tomtgräns. För ytterligare information om den tekniska försörjningen kontakta Mälarenergi.

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området färdigställs under hösten 2016. Tillträde för bygstart kan preliminärt ske from 1 februari 2017 om köpeavtal med Västerås Stad är tecknat och villkoren i avtalet är uppfyllda. Köpeskillingen ska vara betald.

Kontaktuppgifter

Kundcenter Mälarenergi 

    Vatten/avlopp- och elanslutning

    Tfn 021-39 50 50 

Kundcenter Fibra

    Bredbandsanslutning 

Bygglovsfrågor

    Västerås stads kontaktcenter

    Tfn 021-39 00 00   

     Försäljning och tomtfördelning
     Bostad Västerås
     Tfn 021-17 19 50

 

Planinformation

PM Planbestämmelser

Detaljplan, dp 1635

 

Snabbfakta etapp I
  • 17 stycketomter på 824 - 1 177 kvm
  • ca. 6 km sydväst om Västerås centrum
  • Pris 640-700 tkr inkl fjärrvärmeanslutning
  • Planen är antagen
  • Erbjudande har skickats ut till köande i Tomt- och Småhuskön
Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information om Boverkets byggregler, se länk här nedanför