Kv. Geodeten/Kartografen

Nya tomter på V:a Skälby

Erbjudande om de sista 20 småhustomtomter i Kv Geodeten/Kartografen har skickats till anmälda i Tomt-och Småhuskön i februari 2021.
 

Lediga tomter


Här ser du vilka tomter som är lediga på just detta område.


 
 

Tomtinformation

Tomtkarta med mått

PM dp1635

Detaljplan, dp 1635

Nybyggnadskartor

Prislista

Drönarbilder

Anpassning till gata

Fjärrvärme till småhus

Erbjudande om köp av tomt i Kv Geodeten/Kartografen

Erbjudande om köp av en småhustomtomt i Kv Geodeten/ Kartografen har skickats till anmälda i Tomt-och Småhuskön i november 2020 (15 tomter) och i februari 2021 (20 tomter).
Fördelningen är gjord och de som inte fått tomt reserverad är reserver till sina respektive rangordnade tomter.

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse för den eller de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning av hur du gör finns via länken nedan. Notera att du först anmäler intresse på den eller de tomter du är intresserad av och sedan rangordnar dessa.

Anmäl intresse för en tomt
Mina sidor - LOGGA IN

Så här fungerar fördelningen av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer information finns via nedanstående länkar.

Fördelning av tomter
Regler för Tomt- och Småhuskön

Området

Kv. Geodeten/Kartografen ligger på V:a Skälby ca. 6 kilometer väster om Västerås centrum. Någon kilometer norrut finns Erikslunds handelsområde. Området nås lätt via buss, cykel eller bil. I tidigare utbyggnad av V:a Skälby har både småhustomter och radhus byggts. Även förskola och gruppbostäder har byggts i området.

Kommunikationer

Västmanlands Lokaltrafiks busslinje nr 1 har hållplats ca 500 m bort. I Skälby, liksom övriga Västerås, finns gott om cykelvägar. Även vägnätet med exempelvis Västerleden är väl utbyggt och tar dig snabbt till t.ex E18.
VLs busstrafik

Tomter

Kv Geodeten/Kartografen innehåller totalt 39 stycketomter (villatomter för egen byggnation). De 35 tomterna som erbjudits anmälda i Tomt-och Småhuskön är mellan 800 - 1 000 kvm stora och priset ligger mellan 800 000 - 1 645 000 kr. Anslutningsavgift för fjärrvärme och villavärmeväxlare ingår i priset. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el och bredband tillkommer. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset. Nybyggnadskartan är giltig i två år från upprättandedatumet. Husen skall byggas så att de klarar Boverkets byggregler.

Teknisk försörjning

Vatten-och avloppsledningar, el och bredband har anlagts fram till respektive tomtgräns. För ytterligare information om den tekniska försörjningen kontakta Mälarenergi och Fibra, se nedan.

Fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärme ingår i tomtpriset inom kv. Geodeten/Kartografen. Tomtköparen utför de markarbeten som behövs för fjärrvärme, VA, el och bredband. Tomtköparen måste även lämna utrymme för villavärmeväxlare i byggnaden. Kulvertmaterial och villavärmeväxlare tillhandahålls kostnadsfritt av Mälarenergi som även utför rörarbeten fram tom utrymmet för villavärmeväxlaren. Tomtköparen ansvarar för att ansluta växlaren mot inkommande fjärrvärme.

Mälarenergi svarar för alla framtida underhålls- och reinvesteringskostnader för sina anläggningar och fjärrvärmeledningarna.

Gemensamhetsanläggning

Varje tomt i kvarteret Geodeten/Kartografen har del i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator med brunnar, belysning, grönytor, lekplats och en miljöbod för sophantering. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningen.

Innan samfällighetsföreningen bildas kommer Västerås Stad att ansvara för drift och underhåll fram till dess att samfällighetsföreningen tar över drift och underhåll. Övertagandet kommer att ske när hela gemensamhetsanläggningen är utbyggd.

Marken

Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning i samband med vägbyggnationen. Undersökningen berörde vägen men några prover togs även på tomtmark. För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning. Generellt ska grundläggning förutsättas ske på pålar. Enligt en markradonutredning som gjordes 1987 bedöms risken för radon som liten i området. Byggnaderna bör ändå utformas på så sätt att grunden säkras mot radon.

Planbestämmelser

På tomterna tillåts byggnation av enfamiljshus i högst 2 våningar. Byggnadsarean får högst vara 25% av tomtstorleken exklusive carport och skärmtak över uteplats. Högst 25% av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer informaton se länk till PM och till detaljplanen ovan.

Tidpunkt för byggstart

Gator och ledningar i området har färdigställs. Byggstart kan därför ske omgående efter att köparen fått tillträde till tomten och hela köpeskillingen är betald. Normalt skall tomten tillträdas inom 7 månader från tilldelningsdatum.

Byggnadsskyldighet

Köparen av en tomt är skyldig att uppföra ett bostadshus. Västerås stad medger inte att tomten överlåts innan byggandsskyldigheten fullgjorts. Har inte byggnadsskyldigheten fullgjorts inom två år från tillträdesdagen eller om tomten överlåts innan byggnadsskyldigheten fullgjorts utgår vite om 50% av köpeskillingen.

Kontaktuppgifter

Vatten/avlopp- och elanslutning
Mälarenergi

Bredbandsanslutning
Fibra

Bygglovsfrågor mm
Västerås stads kontaktcenter

Fördelning av tomter
Bostad Västerås

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år.

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information klicka här: BBR