BostadVasteras

Malmen

Nytt spännande område

Översiktskarta Västerås

Översiktskarta Malmen

PM (förenklad detaljplan)

 

Viktig information vid besök på Malmen – Gäddeholm 

Området där era tomter håller på att färdigställas är en Byggarbetsplats. På arbetsplatsen har Stadens
entreprenör TRANAB arbetsmiljöansvaret och därför måste deras ordningsregler åtföljas.
TRANAB har rätt att avvisa personer som inte följer gällande ordningsregler.
Vid vissa tidpunkter kan det även vara olämpligt att besöka arbetsplatsen.

Besökare på TRANAB´s arbetsplats SKALL även bära varselväst

Detta är för allas säkerhet. I området rör det sig tunga entreprenadmaskiner. Det förekommer sprängning
och marken är ojämn och öppna schakter är inte utmärkta.

 

 

Goda råd för Anpassning av byggnader i kuperad terräng

PDF-fil med information och tips om att bygga i kuperad terräng.

 

3D-karta för Gäddeholm - Malmen

För att se instruktioner om hur man använder kartan,
klicka på frågetecknet nere i det vänstra hörnet efter att du klickat på länken.
Den här sidan innehåller information som är gemensam för de olika kvarteren inom området Malmen. 
 Mer specifik information om de olika kvarteren finns under
respektive kvarter, se ovanstående rubriker.
 

 

Malmen  

Gäddeholm fortsätter på inslagen grön väg med Malmen. Malmen består av fem olika kvarter med skiftande karaktär. Här byggs nu ca 240 bostäder och Västerås grönaste småhusområde växer. Malmen bygger som hela Gäddeholm på mer natur och mindre energi. Mer för fler med generösa tomter, olika bostadstyper, fler upplåtelseformer och fantastiska möjligheter till bad- och båtliv med utökade grönområden och fler naturreservat. Allt blir mer tillgängligt i takt med att Gäddeholm växer.

 

Läge

Malmen ligger öster om etapp I, Herrgårdsängen och angränsar i nordväst till kulturreservatet Gäddeholm. Avståndet till Irsta är 6 km och till Västerås centrum ca 14 km.

 

Service och kommunikation

I och med att Malmen bebyggs ökar underlaget för en utbyggnad av infrastrukturen t ex; kommunikation, skolor, butiker, bussar och skolskjutsar. Information om skolor, kommunikation m.m. finner under följande länk. 
 
Infrastruktur 
 
 
 

Utskick i Tomt- och Småhuskön

Stycketomterna är utskickade i Tomt- och Småhuskön. De tomter som lämnas tillbaka och där det inte finns någon kö, publiceras på vår hemsida.

För att kunna lämna intresse för en tomt måste du vara anmäld i Tomt- och Småhuskön. Mer information och hur anmälan går till finner du på nedanstående länk.

Tomt- och Småhuskön

Tomtpriser

 

Gruppbyggda småhus

Inom de olika kvarteren på Malmen kommer det utöver stycketomter även att byggas gruppbyggda småhus i form av par-, kedje- och radhus. Minst hälften av dessa gruppbyggda småhus kommer att fördelas via Tomt- och Småhuskön. Mer detaljerad information kommer läggas upp på denna sida senare. Fördelningen av dessa hus är planerad att ske i början av 2017.

Följande byggherrar kommer att bygga på Malmen.

 • Kv Salamandern, Atella, 8 parhus- 10 kedjehus och 2 flerbostadshus.
 • Kv. Sätervallen, Aroseken 12 radhus.
 • Del av kv. Fäbovallen, Västanforshus 22 radhus.
 • Del av kv. Fäbovallen, Bleck 12 radhus- och 3 flerbostadshus.
 • Kv. Skogsbetet, EA fastigheter 16 parhus- och 4 flerbostadshus. 
 • Del av kv. Betesmarken, Eco Readyhus, 14 tomter.

  

Gemensamhetsanläggning

Varje tomt i kvarteren inom Malmen har en del i en gemensamhetsanläggning som omfattar gator med tillhörande belysning, grönytor, lekplatser m.m. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Det är samfällighetsföreningen som ansvarar för drift och underhåll samt tar beslut om och bekostar eventuella åtgärder som berör gemensamhetsanläggningen.

 

Tekniskförsörjning

Mälarenergi AB anlägger vatten- och avloppsledningar fram till respektive fastighets tomtgräns inom Malmen. Fibra anlägger fibernät i området vilket kommer att utgöra den samlade kommunikationslösningen för TV, telefoni, internet och övriga bredbandstjänster.

Vattenfall kommer att förse Malmen med elkraft.

Det kommer inte finnas någon möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme.

För ytterligare information om den tekniska försörjningen och prisuppgifter kontakta respektive leverantör, se kontaktinformationsrutan. 

Planbestämmelser

Vid friliggande enbostadshus får högst 25% av tomten bebyggas, inklusive carport och skärmtak. Huvudbyggnaden får högst vara 300 kvm byggnadsarea. Högst 25 % av byggnaden får inredas till kontor eller hantverk som inte är störande för omgivningen. För mer informaton se länk till nedan. 

PM (Sammanfattning av detaljplanen)

Detaljplan för Gäddeholm - Malmen

Plankarta över Malmen

Boverkets byggregler (BBR)

Alla hus i det aktuella området ska byggas i enlighet med Boverkets byggregler, BBR. Reglerna innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år. 

Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlings- installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

För mer information om Boverkets byggregler, se länk här nedanför;

Boverket

Byggarbetsplats

Tomterna inom Malmen är belägna inom ett arbetsområde för entreprenadarbeten där stora marknivåskillnader förekommer, schaktarbeten förekommer med mycket ojämn mark och därmed måste stor försiktighet iakttas vid tillträde och rörelse i området. Bilar och motorfordon får bara parkeras på angivna parkeringsytor. 

Marken får inte beträdas under arbetstid. Vi ber alla respektera detta. 

 

 

 

Snabbfakta

 • Totalt omfattar kv. Malmen ca 240 bostäder, varav 88 st. stycketomter.
 • Varierad byggnation i form av småhus, parhus, kedjehus, stycketomter och mindre flerfamiljshus
 • Etapp II av Gäddeholmsvägen är nu klar.
 • Erbjudande om tomterna har skickats ut i tomt- och småhuskön. 

Kontaktinformation

Kundcenter Mälarenergi
    Frågor om Vatten/avlopp
    Tfn 021-39 50 50 

Kundservice -  Vattenfall
    Frågor om elanslutning 

Kundcenter Fibra
    Frågor om bredbandsanslutning 


 • Bygglovsfrågor
     
  Västerås stads kontaktcenter
      Tfn 021-39 00 00 
      vasteras.se/bygglov

 • Försäljning och tomtfördelning
     
  Bostad Västerås
      Tfn 021-17 19 50 
      info@bostadvasteras.se

 

Så här anmäler du intresse för en tomt

För att anmäla intresse på de tomter du är intresserad av måste du var inloggad på ”mina sidor”. Utförlig beskrivning hur du gör finner du på nedanstående länk. Läs detta först och gå sedan in under lediga tomter.

Så här änmäler du intresse för en tomt, PDF

 

Fördelning av tomterna

Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Mer detaljerad information finner du via nedanstående länk.

Så här fungerar fördelningen, PDF

 

Övrig bra information

Vanliga frågor om Tomt- och Småhuskön. 

Reservationstid

De som blir tilldelade en tomt har tomten reserverad under 1 månad. Det finns även en möjlighet att begära förlängd reservation (option) maximalt i ytterligare 3 månader mot en kostad av 2 000 per påbörjad månad.   

 

Lediga tomter

Här ser du vilka tomter som är lediga på Gäddeholm, Malmen.