1. Köpa tomt

Kostnader vid köp av tomt

Din villatomt är en bit land som du äger helt och hållet. Förutom själva tomtpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köpet. Därför är det viktigt att kontrollera vad som ingår och vad som inte ingår i själva tomtpriset. Ibland ingår till exempel vatten- och avloppsanslutning i priset, ibland inte. Nedan presenteras de vanligaste kostnaderna.

Lagfartskostnader

Från och med den 1 juni 2008 har Lantmäteriet ansvaret för inskrivningsärenden. Har du frågor som gäller lagfarter eller fastighetsregistret ska du vända dig till Lantmäteriet, se länk nedan.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga ett nytt hus behöver du ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden. Nybyggnadskartan är underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas och är bebyggd.

  • Nybyggnadskarta (NBK) visar:
  • Fastighetens gränser (exakta mått)
  • Detaljplanens bestämmelser
  • Anslutningspunkter för VA, tele, m.m.
  • Fastighetens mått i plan och höjd
  • Befintliga byggnader

För ansökan av bygglov får inte NBK vara äldre än två år. Tänk på att beställa kartan i god tid eftersom det är en viss behandlingstid. Mer information och kostnader för kartan finner du på Västerås stads hemsida, se länk nedan.

Bygglovskostnader

Bygglov krävs då du ska bygga nytt. Bygglov är ett skriftligt tillstånd, utfärdat av byggnadsnämnden och/eller dess tjänstemän, vilket beviljar byggherren lov att få utföra vissa åtgärder inom en fastighet. För att få bygglov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls, till grund för dessa ligger PBL (Plan- och bygglagen). I varje kommun regleras sedan förutsättningarna gällande byggrätten för fastigheter i de detaljplaner som gäller för respektive område. Mer information om bygglov finns på Västerås stads hemsida, se länk nedan.

Vatten- o avloppsanslutning

I många fall ingår anslutningsavgifterna för vatten- och avlopp i tomtpriset. Om inte, är det viktigt att ta reda på dessa kostnader.

Fjärrvärmeanslutning

Ibland ingår fjärvärmeanslutning i tomtpriset. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller och vad det kostar att ansluta om det inte ingår i tomtpriset.

El-anslutning

Information om el-anslutning framgår i regel i informationsmaterialet om tomterna.

Anslutning av fast telefoni

Det finns olika telefonilösningar, fast telefoni eller IP-lösning. Utbudet begränsas av var tomten är belägen.

Bredbandsanslutning

Även här är det tomtens geografiska placering som avgör den tekniska lösningen.

Tomtköp i två steg

Ett tomtköp sker ofta i två steg. I steg ett upprättas ett köpekontrakt med alla villkor för köpet.I steg två utfärdas ett köpebrev som slutbevis på köpet.

1. Köpekontrakt

Ett skriftligt köpekontrakt är ett lagkrav. Köpekontraktet ska innehålla vissa uppgifter, fastighetsbeteckning, köpeskilling, vad som ska betalas i handpenning, när betalning ska ske och när tillträdet till tomten sker. Utöver dessa uppgifter kan både köparen och säljaren komplettera med ytterligare villkor. Det kan t.ex. vara information om servitut eller villkor att köpet går tillbaka om köparen inte får lån hos banken. I köpekontraktetet kommer även kravet på att bygga lågenergihus regleras. När kontraktet tecknas betalas i regel en handpenning.

2. Köpebrev

Som slutbevis i ett tomtköp tecknas ett köpebrev. Det är kvittot på att tomten är slutbetald och att köparen har tillträde till tomten. Köpebrevet ska registreras hos inskrivningsmyndigheten för att kunna söka lagfart till tomten. Lagfarten är beviset på vem som är ägare till en fastighet.