Att bo i hyresrätt

 

Hyresrätt

För att få en hyreslägenhet krävs ingen kapitalinsats. Däremot kan vissa förmedlingar, kommunala och privata ta ut en viss avgift för själva förmedlingen. Avgiftens storlek bestäms av kammarkollegiet.

Det är viktigt att erhålla ett skriftligt hyreskontrakt även om en muntlig uppgörelse också är juridiskt giltig. I kontraktet bör det framgå uppgifter om lägenheten såsom hyra, yta och vad som i övrigt ingår i hyran tex värme, el, trappstädning. Uppsägningstiden bör också framgå, vilken vanligtvis är 3 månader. Ibland kan fastighetsägaren kräva säkerhet av den blivande hyresgästen för att acceptera ett hyresförhållande. Den vanligaste formen av säkerhet är borgen. Det innebär att någon annan person träder in och betalar tex eventuella uteblivna hyror.

Hyran

Om det finns en förhandlingsordning mellan hyresvärden och hyresgästföreningen bestäms hyran i en förhandlingsöverenskommelse. Det innebär att hyresvärden inte kan vända sig direkt till en hyresgäst och begära högre hyra.

I princip råder dock avtalsfrihet om hyrans storlek. Kommer man inte överens om hyran storlek kan hyresnämnden pröva dess skälighet. När hyresnämnden skall bestämma hyran används en hjälpregel som säger att hyran inte skall vara påtagligt högre än jämförbara lägenheter med hänsyn till bruksvärdet. Bruksvärdet för lägenheten är vad den är värd för brukarn dvs hyresgästen. En rad olika faktorer påverkar hyrans storlek tex. lägenhetens beskaffenhet, storlek, planlösning, utrustning och läge. Även olika förmåner bedöms såsom hiss, tvättstuga och annan service. Andra saker som bedöms är omgivningen, tillgång till lekplatser, kommunikationer och annan service.

Hyran skall betalas i förskott. Det är viktigt att hyran betalas i tid. Vid upprepade förseningar riskerar hyresgästen vräkning. För hyreslägenheter gäller hyreslagen som bl a ger förutsättningar för när lägenheten kan sägas upp och hur hyran bestäms.

Besiktning

Innan inflyttning bör lägenheten besiktigas. Vid besiktningen antecknas eventuella skador som finns i lägenheten. Har skador utöver normalt slitage uppkommit under tiden hyresgästen bott i lägenheten, kan denne bli skyldig att ersätta hyresvärden för detta. Besiktningen är också ett skydd för dig som ny hyresgäst som annars kan bli skadeståndsskyldig den dag Du flyttar. 

Vad är tillåtet?

Det är inte tillåtet att byta användnings område för hyreslägenhet. Det innebär att det inte är tillåtet att göra om en till en verkstad.

Den som har husdjur är skyldig att se till att de inte besvärar grannarna. Som hyresgäst har man rätt att måla eller tapetsera om lägenheten på egen bekostnad utan att hyran höjs. Det är alltid klokt att diskutera saken med fastighetsägaren innan reparationen utförs. Om arbetet görs slarvigt eller direkt felaktigt kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.

 

Uppsägning

En uppsägning skall vara skriftligen. Uppsägningstiden räknas alltid i hela kalendermånader. Det innebär att den månad då uppsägningen sker räknas inte. För dödsbo är uppsägningstiden en månad. Hyresgästen är skyldig att betala hyra tom uppsägningstidens utgång även om hyresgästen vill flytta tidigare. Glöm inte att ändra adress när du flyttar.

Adressändring

Överta lägenheten?

Vid en skilsmässa eller en upplösning av ett samboförhållande där det finns gemensamma barn får den som bäst behöver lägenheten överta hyresrätten. Om ett samboförhållande tar slut och det saknas gemensamma barn är det i regel den som har kontrakatet som får behålla lägenheten. Vid dödsfall får den efterlevande maken överta lägenheten.

Lägenhetsbyte

Hyresgästen har under vissa förutsättningar rätt att använda sin bostad för att byta till sig en annan bostad. I regel skall hyresgästen haft sin bostad under en längre tid för att fastighetsägaren skall gå med på ett byte. Rätten att byta sin hyresrätt gäller oavsett om den man skall byta med har en hyres-, bostads- eller äganderätt. Naturligtvis måste fastighetsägaren godkänna den nya hyresgästen innan byte kan ske.

Hjälp och råd

När det gäller tvister mellan hyresgäst och hyresvärd går det bra att vända sig till hyresnämnden. Det finns tolv hyresnämnder i Sverige, bl.a i Västerås,
(tfn 021-170200, Stora gatan 50, 722 12 Västerås.)

Juridisk hjälp tex granskning av kontrakt går att få genom att kontakta en advokat. Det finns advokater specialiserade på hyresfrågor.

Bostadsbidragen är tillför att ge ekonomiskt svaga hushåll möjligheten att bo i goda och tillräckligt rymliga bostäder. Ansökan om bostadsbidrag görs hos Försäkringskassan.

Den lokala Hyresgästföreningen eller Fastighetsägarna som är en branchorganisation för fastighetsägarna kan också bistå med hjälp och råd till hyresgäster.

Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna